Algemene voorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden
Algemene voorwaarden voor wegvervoer
Algemen voorwaarden voor containervervoer

Algemene betalingsvoorwaarden

De facturen zullen maandelijks worden opgesteld en zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van en ingebrekestelling bij per post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 4 000,00 EUR, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring.

Alle geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Doornik.

Algemene voorwaarden voor wegvervoer

Algemeen – Toepassing

Deze vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder.

Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

Lading – Lossing – Gewicht

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien deze naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Instructies

De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die devervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
– de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)
– de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
– de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
– een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
– instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

Opslag

In het geval van opslag door de vervoerder, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De vervoerder is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

Immobilisatietijden

De vervoerder is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.

Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder een uur laden en een uur lossen voor zijn rekening neemt. Na afloop van dit uur is de vervoerder gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd voortvloeien.

De vervoerder is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingenvan het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 rekenheden voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

Facturatie – Betalingen – Pand/Retentie

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft de volledige ritprijs verschuldigd aan de vervoerder.

Voor palletruil kan de vervoerder een bijkomende vergoeding aanrekenen.
Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de vermelde vervaldatum en zonder korting.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de vervoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

Bovendien zal de vervoerder een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de vervoerder schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de vervoerder ten overstaan van haar contractspartij heeft, en die deze laatsten op de vervoerder heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

Slotbepalingen

In geval van enige betwisting tussen partijen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1 CMR de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Geschillen tussen Transport Staelens BV en hun klanten zullen enkel onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het arrondissement van Doornik.

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Algemen voorwaarden voor containervervoer

1. CMR en algemene voorwaarden

Het vervoer over de weg van containers is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR) zoals vermeld op de respectievelijke websites van de voornoemde beroepsorganisaties1 en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan onderstaande specifieke voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel aan ons tegenstelbaar indien door Transport Staelens BV schriftelijk aanvaard.

Een tijdelijke afwijking tussen partijen van de bedingen van deze algemene voorwaarden in de wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen van deze algemene voorwaarden te allen tijde blijven gelden.

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Af- en opzetten bij een depot of een terminal worden gerekend vanaf het tijdstip dat de vervoerder, in voorkomend geval, achteraan in de wachtrij komt alvorens hij het terrein van het depot of de terminal oprijdt totdat de vervoerder het terrein weer verlaat. Als bewijs worden in aanmerkingen genomen: het afhandelingssysteem van het depot dan wel van de terminal, tijdsregistratie cf. tachograaf, GPS, boordcomputer, registratie van de alfapass, … (niet-limitatieve lijst).
 • Terminal: een laad-, los-, of overslagpunt aansluitend op een spoor-, weg-, lucht- of scheepvaarttraject, waar de containers moeten worden in ontvangstgenomen dan wel afgeleverd.
 • Depot: verzamelplaats van lege containers, waar de vervoerder, hetzij in eigen beheer, hetzij in opdracht van de afzender containers moet ophalen en/of afleveren in het kader van het overeengekomen vervoer.
 • Afzender: de opdrachtgever- medecontractant van de vervoerder
 • Verlader: de gemandateerde van de afzender die in naam en voor rekening van de afzender de goederen materieel aan de vervoerder meegeeft.
 • Geadresseerde: de bestemmeling aan wie de goederen moeten worden afgeleverd overeenkomstig de vervoerovereenkomst, zoals vermeld op de vrachtbrief.
 • Ontlader: de door de geadresseerde gemandateerde onderneming die een container lost en de goederen in naam en voor rekening van de
 • Vrachtprijs: vervoersprijs gegeven op basis van de initiële informatie bij prijsaanvraag.

3. Transportopdrachten

3.1 Transportopdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan door de afzender en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de vervoerder.

3.2 De opdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn. In één standaarddocument dienen minimum volgende gegevens te worden opgenomen: type container en nummer – indien reeds gekend bij boeking –, pincode, douanestatus, zegelnummer, kaai, terminal of depot, omschrijving van de aard van de goederen, gewicht, aantal colli, datum waarop container moet ingeleverd zijn vrij van kosten en eventuele bijkomende instructies.

3.3 In geval van het ophalen van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de vervoerder vooraf alle informatie uit 3.2 te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag.
In geval van het afzetten van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de afzender of de door hem aangestelde verlader er voor te zorgen dat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag.

De ontlader van de goederen staat in voor het verwijderen van de aangebrachte etiketten/signalisatie van de container of tankcontainer.

3.4 Alle exemplaren van de CMR vrachtbrief dienen ter beschikking te worden gesteld van de chauffeur zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.

3.5 De afzender voorziet in de verzegeling van de container en brengt deze aan. Indien de chauffeur zelf de zegel moet aanbrengen, gebeurt dit steeds onder verantwoordelijkheid van de afzender. Bij voorkeur voorziet de afzender in een e-zegel.

3.6 Wanneer op vraag van de afzender gebruik dient gemaakt te worden van een containerterminal met vooraanmelding, dan is het de taak van de afzender om alle nodige referenties voor de boeking van een timeslot en voor de automatische afhandeling op de terminal aan te leveren aan de vervoerder en dit ten laatste 24 uur op voorhand. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van timeslots.

De afzender is verantwoordelijk voor het aanbrengen en aanzuiveren van de douanedocumenten zowel voor import als export.
De vervoerder zal geen verantwoordelijkheid nemen voor het aanbrengen en de aanzuivering van de documenten.
De vervoerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de documenten niet beschikbaar zijn op kaai. In het geval dat er door de douane een inbreuk werd vastgesteld waarbij de vervoerder betrokken partij is, zal de afzender steeds onmiddellijk contact opnemen met de vervoerder en deze laatste alle informatie verstrekken zodat de vervoerder desgevallend ten volle zijn rechten van verdediging kan uitoefenen naar de betrokken douanediensten. Indien de Afzender toch een minnelijke schikking met de FOD Financiën zou aangegaan zijn met miskenning van boven vernoemde rechten van de vervoerder, kunnen de financiële en andere gevolgen door de Afzender achteraf niet ten laste gelegd worden van de vervoerder.

4. Annulatie transportopdracht

 • na 14U00 daags voordien: 50 % van de ritprijs
 • op de dag van de rit zelf: 75 % van de ritprijs
 • tenzij voor een vervangende rit gezorgd wordt met gelijkaardige voorwaarden inzake prijs, afstand, …

5. In die gevallen waarin de vervoerder een vervoermiddel en/of container bij de afzender, geadresseerde, verlader of ontlader dient achter te laten wordt deze op eerste verzoek aan de vervoerder teruggegeven in de staat waarin deze zich ten tijde van de in ontvangstneming door de afzender,  geadresseerde, verlader of ontlader bevond, behoudens slijtage bij normaal gebruik. De afzender, geadresseerde, verlader of ontlader staat in als goede huisvader voor het in bewaring genomen vervoermiddel en/of container.

6. Staat van de containers

6.1. De terminal en/of het depot geeft de container mee conform de geboekte afspraken van de afzender bij de rederij. De transporteur kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld indien containers hieraan niet voldoen.

6.2. Containers worden op de terminal of het depot ontvangen in de staat waarin zij verkeren. De vervoerder controleert de container(s) op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan en dit vanop de grond in staande positie en zonder de container(s) te betreden. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de container die pas vastgesteld worden bij het laden of lossen ervan.

6.3. Ingeval van weigering van de container door de afzender blijft de vrachtprijs onverminderd verschuldigd.
Ingeval de afzender de vervoerder verplicht alsnog een andere container te halen, is de vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd.

6.4. De geadresseerde of zijn gemandateerde ontlader zorgt ervoor dat de container na lossing minimaal bezemrein is en vrij van alle etiketten en stuwingmateriaal. De vervoerder is niet aansprakelijk voor cleaningkosten. Aftekening voor cleaningkosten is steeds in naam en voor rekening van de afzender.

6.5. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meteorologische invloeden op de container zoals o.a. condensatie en vochtigheidsgraad.

7. Inhoud van de containers

7.1. Containers gevuld afgegeven aan de vervoerder, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, aantal, gewicht en staat. Het beding “said to contain” is in die gevallen van rechtswege van toepassing. Bij lading van de container is de afzender of zijn aangestelde verlader verantwoordelijk voor het sluiten van de container en de verzegeling ervan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de geadresseerde of zijn aangestelde verantwoordelijk voor het verbreken van de zegel en het openen van de container.

7.2. In geval van overbelading van het voertuig van de vervoerder op de assen of op het totaalgewicht, veroorzaakt door een slechte stuwing in de container of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de afzender de economische schade (inclusief boetes) en/of schade aan het voertuig die hieruit voortvloeit, volledig vergoeden aan de vervoerder.

8. Maximum uren vrij

8.1 Op- en/of afzetten van een container: 60 minuten per container en maximaal 60 minuten per bijkomende containerbehandeling.

8.2 Laden en/of lossen van een container bij afzender/geadresseerde: 2 uur.

8.3 Bij overschrijden van de termijnen vermeld onder punt 8.1 en 8.2, is de afzender een stilstandsvergoeding voor wachturen verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten.

9. Wachturen op terminal/depot

Bijkomende wachturen op terminal en/of depot, bovenop de tijd voorzien in artikel 8.1 en 8.2, ten gevolge van ontbrekende of foutieve boekingsgegevens, ontbreken van de laat-volgen, niet-vrijgestelde containers, niet beschikbaarheid van de container, wachturen ten gevolge van controle van de container en/of vaststellen van eventuele schade, wachturen voor aansluiten en instellen van reefers, douanescan, ontgassing ten gevolge van een douanecontrole, fysieke verificatie of andere controles door de overheid, ingeven douanedocumenten aan een e-balie, ontbreken van pincode of volgbriefje … (niet-limitatieve lijst) zullen door de vervoerder integraal aan de afzender doorgerekend worden. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd voor bijkomende wachturen ten gevolge van IVK-keuring of containerscan door de douane. Bovendien zijn alle hiermee gepaard gaande kosten ten laste van de afzender. Alle middelen kunnen worden aangewend als bewijs van de tijdsregistratie.

Per begonnen schijf van 15 minuten wordt een vergoeding voor wachttijd aangerekend.

Deze vergoeding bedraagt 12,50 euro per begonnen schijf van 15 minuten.

10. Vrachtprijs

De vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:
• de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
• de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen.

11. Bijkomende kosten

11.1. Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het verrichten van het transport, andere dan wachttijden, zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever. Worden als bijkomende kosten beschouwd: tolgelden, kosten verbonden aan scanning en andere douaneformaliteiten, kosten verbonden aan fumigatie, totale kost van een verplichte overnachting van de chauffeur, kosten van vooraanmelding of pre-check, kost van verzegeling … (niet-limitatieve opsomming). De vervoerder staat in voor de kosten die op grond van het CMR-Verdrag ten zijne laste zijn.

11.2. Detention en demurrage kosten zijn ten laste van de afzender.

12. Rechtskeuze

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van Doornik zijn bij voorrang bevoegd voor geschillen over de toepassing van deze algemene voorwaarden.

13. Slotbepaling

Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.