Privacy

Privacy Notification

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Transport Staelens BV. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam:  Staelens Sophie
Adres: Chemin de Martincamp 100B – 7804 Ostiches
E-mail: sophie@transportstaelens.be – Tel: 0032 68 64 53 38

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Transport Staelens BV;

Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;

Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;

Transport Staelens BV en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Transport Staelens BV, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

–      Persoonlijke- en identificatiegegevens:
o  Vb. Naam, Voornaam, Adres, titel, vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke, geslacht, taal

–      Financiële identificatiegegevens:
o  Vb.   Rekeningnummers,   bedrijfsgegevens   (adres,   telefoon),   btw-nummer   en ondernemingsnummer

–      Elektronische identificatiegegevens:
o  Vb. E-mail adres

–      Beroepsmatige identificatiegegevens:
o  Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Transport Staelens BV (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.2. Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Transport Staelens BV, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

–      Klantenadministratie/klantenbeheer
–      Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
–      Boekhoudkundige verwerkingen
–      Beheer van geschillen en bestrijding fraude
–      Uitvoering van overeenkomsten
–      Goederenstroom (wettelijk verplicht)

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Transport Staelens BV (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.3. Duur van de verwerking

Transport Staelens BV bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

–      Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Transport Staelens BV (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);

–      Aan  bevoegde overheden of  bij  wet bepaalde instanties  in  het  kader van  wettelijke en reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

–      Recht op inzage en kopie van de gegevens
–      Recht op het corrigeren van die gegevens
–      Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
–      Recht op beperking van de verwerking
–      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (sophie@transportstaelens.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

6. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (sophie@transportstaelens.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

7. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

Transport Staelens BV
Chemin de Martincamp 100b
7804 Ostiches
Tel: +32 68 64 53 38
BTW: BE0872.250.328